Bodhisattva Gallery

Vajradhara with his consort Prajnaparamita

Description

White Coral Uma-Maheshvara

  

Panjara Mahakala

  

Vishnu Laxmi

Sold

Human Garud

Sold

Karunamaya

  

Vajrasattvadhattu Lokehsvara